Časopis orientačních běžců

29 července 2002 | Cob

Časopis orientačních běžců
dvouměsíčník
Vydává:
Český svaz orientačního běhu
e-mail:csob@cstv.cz
Adresa redakce:
Mezi stadiony, P.S. 40
160 17 Praha 6 – Strahov
tel./fax: (02) 20 51 32 95

1/1993


Obsah


Hodnocení XI. ročníku „Kufrování s Dominem“

Jedenáctý ročník tradičních náborových závodů v orientačním běhu a dalších doprovodných akcí o vánočních prázdninách připra- vili spolupořadatelé: Český svaz orientačního běhu a Redakce vy- sílání pro mládež Českého rozhlasu. Jedenáctý ročník se uskuteč- nil ve dnech 28.12. – 30.12. 1992, část akcí byla připravena i v týdnu před 28. prosincem 1992.

Příprava jedenáctého ročníku „Kufrování s Dominem“ byla ne- gativně ovlivněna jeho poměrně pozdním vyhlášením. Hlavním důvo- dem tohoto faktu byla jednak nevyjasněnost záměrů a koncepce vy- sílání nového vedení redakce vysílání pro mládež a současně i o- tázka finanční. Na alespoň částečné krytí nákladů nebyl nalezen vhodný sponzor. Z tohoto důvodu nebyly vydány i tradiční noviny, ale pouze náborový plakát.

Pro zpestření XI. ročníku byly připravena i rozhlasová sou- těž jak pro účastníky tak i posluchače. Smyslem soutěže bylo vy- luštit staré české přísloví. Klíč pro řešení byl jak ve vysílání tak i na kontrolách vlastních závodů.

Výsledky XI. ročníku „Kufrování s Dominem“

Celkem 38 pořadatelů zejména z řad oddílů OB připravilo na 36 místech dohromady 88 závodů po celé ČR. Na zabezpečení závodů a zejména doprovodných akcí se výrazně podíleli i další spolupo- řadatelé v místech: místní, městské a okresní domy dětí a mláde- že, společenské organizace, místní a městské magistrátní úřady. Díky této pomoci se podařilo zabezpečit i doprovodné sportovní a jiné akce.

V jedenáctém ročníku startovalo celkem 6450 účastníků. Nej- vyšší účast byla v Brně, kde pořadatelé z SK Brno Žabovřesky (dá- le Bezbarierové centrum volného času v Lesné, MěVV ČeSTV Brno, TJ Tatran Bohunice, TJ Průkopník Brno) připravili celkem 13 závo- dů, ve kterých startovalo 841 účastníků.

Počty startujících v jednotlivých místech
 1. Brno        841 účastníků (13 závodů)
 2. Česká Lípa     768 účastníků ( 9 závodů)
 3. Ostrava      744 účastníků ( 7 závodů)
 4. Jihlava      628 účastníků ( 6 závodů)
 5. Vrchlabí      433 účastníků ( 3 závody)
 6. Mladá Boleslav   233 účastníků ( 4 závody)
 7. Zlín        226 účastníků ( 3 závody)
 8. Vrbno pod Pradědem 205 účastníků ( 3 závody)
 9. Kostelec n. Č.lesy 147 účastníků ( 1 závod)
 10. Prostějov     135 účastníků ( 1 závod)

Do rozhlasové soutěže se zapojilo více jak 4100 účastníků závodů a posluchačů. Každý jedenáctý úspěšný řešitel úkolu byl odměněn drobným dárkem. Hlavní cenu převzali tři řešitelé, kteří stanuli na vrcholech pomyslných jedenáctkových pyramid (Ondra Fišera z Vrchlabí, Ludka Holcová z Jihlavy a L. Benclová z Klenčí pod Čerchoven).

ing. Zdeněk Provazník


Zprávy ze sekretariátu ČSOB

 • Český svaz orientačního běhu byl na zasedání předsednictva IOF dne 16.-17.1. 1993 v Paříži přijat za řádného člena IOF. Stejně tak bylo postupováno v případě SZOB. V současné době má IOF 41 členů. Členský poplatek pro ČSOB byl stanoven na 24000 SEK.
  Zároveň byl potvrzen požadavek ČSOB na start maximálního počtu reprezentantů ČR na MS v USA.
  ČSOB zaslal předběžnou přihlášku na MS v USA v sestavě 5M + 5Ž + 4V.
 • Předseda ČSOB P. Klimpl a sekretář ČSOB I. Matějů se zúčastnili řady jednání na ČeSTV a MŠMT ČR ohledně zajištění finančního krytí rozpočtu ČSOB pro rok 1993 z příspěvků SAZKY a ze státních prostředků vyčleněných na českou reprezentaci.
 • Po projednání s představiteli správy vrcholového sportu České armády se připravuje zřízení oddílu OB, který bude zřejmě dislokován v Armádním středisku vrcholového sportu Dukla Liberec.
 • P-ČSOB dne 9.1. 1993 schválilo:
  – Směrnici pro účast v soutěžích ČSOB
  – Registrační a přestupní řád
  – Soutěžní řád
  – Klasifikační řád
  – Prováděcí pokyny k soutěžím ČSOB pro rok 1993
  – Kalendář závodů na rok 1993
  – Hospodářské limity pro rok 1993
  Tyto materiály byly zaslány všem oddílům ČSOB v lednu 1993
 • P-ČSOB dne 6.2. 1993 v Novém Městě n.Mor. schválilo:
  – Pravidla pro závody v OB s platností od 1.3. 1993
  Nová pravidla jsou vytištěna, 1 kus obdrží oddíly a oblasti zdarma, další jsou k dispozici na ČSOB za 10,- Kč /1 ks. Zároveň máte možnost si objednat i Metodické dopisy o tréninku, nový Mapový klíč a Popisy kontrol.
 • Dne 13.3. 1993 se v Brně sešli členové předsednictva, předsedové oblastí ČSOB, předsedové rad a komisí ČSOB a pořadatelé soutěží ČSOB v roce 1993., aby projednali úkoly spojené se zajištěním soutěží ČSOB na úseku organizačním i komerčním, s konkretizací dohody s MŽP ČR, s mapovou tvorbou. Zároveň byl proveden výklad k novým „Pravidlům pro závody v OB“.
  Semináře se zúčastnili zástupci těchto pořadatelů: ADA, BOR, FSP, CHT, LPU, OKP, OOP, OSN, PGP, PHK, SHK, SJI, SKM, SRK, TZL, UOL, VBM, VLI, VSP, ZPV, ZBM

Ivan Matějů


Nové výukové mapy ČSOB

V srpnu loňského roku vedení ČSOB nabídlo našim oddílům možnost podílet se na tvorbě výukových map pro orientační běh, jejichž financování zabezpečilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsme získali v rámci konkurzu z tzv. veřejně prospěšných programů a jsou určeny zejména pro děti a mládež k nácviku orientace a výuce topografie. Vlastní program tohoto projektu byl uveřejněn ve Zpravodaji ČSOB 4/92 Díky Vaší rychlé reakci a splnění poměrně šibeničních termínů se podařilo vydat celkem 32 výukových map. Za toto úsilí a snahu o rozvoj a popularizaci našeho sportu Vám děkujeme. Vydání výukových map je však pouze prvním, byť důležitým krokem k naplnění zmíněných veřejně prospěšných programů.

 1. Z pohledu ČSOB považujeme v dalším období za rozhodující:
 2. Splnit podmínku předání výukových map příslušným školám a školským úřadům (t.j. školám v bezprostředním okolí map).
 3. Výukové mapy budou školám poskytovány zdarma.
 4. Mapy budou dále nabídnuty i domům dětí a mládeže všech úrovní, zájmovým kroužkům OB, turistiky a pod., dle místní specifiky.
 5. Poskytnout školám, DDM v rámci možností nezbytnou metodickou a technickou pomoc, býti nápomocni při stavbě cvičných OB, liniových tras nebo systému pevných kontrol a pod.
 6. Využití map předpokládáme i pro naše závody žactva, náborové závody, Kufrování s Dominem a pod.
 7. Za hospodárné využití výukových map zodpovídá oddíl OB, jehož prostřednictvím bylo zajištěno vydání mapy, příp. zpracovatelský subjekt uvedený jako „správce mapy“ v tiráži.
 8. Část vydaných map je v dohodě s Unií zdravotně postižených sportovců připravena i pro jejich potřebu.

V měsíci únoru byla vytištěna i metodická příručka „ABC orientačního běhu“, která je k dispozici na sekretariátu ČSOB a bude rovněž poskytována v rámci propagace našeho sportu zájemcům o výukové mapy.

Chceme Vás informovat, že o projektu a vydání výukových map byly obdobným způsobem informovány školské úřady a vytipované školy prostřednictvím Věstníku MŠMT ČR. Je potěšitelné, že řada škol již na tuto nabídku reagovala. Bylo by proto žádoucí, aby zainteresované oddíly příslušné objednávky akceptovaly, promtně vyřídily a zajistily i případnou pomoc.

Věříme, že prostředky vložené MŠMT ČR do tvorby map budou využity správným způsobem při výuce topografie a orientace a při rozvoji našeho sportu, t.j. v tom duchu, ve kterém byla celá akce koncipována. Pokud se nám to podaří, je reálná naděje, že obdobně bude možno financovat výukové mapy i v dalším období.

Ivan Matějů